fbpx Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Podvodné emaily s podvrženým odesílatelem

0

V posledních dnech opět evidujeme stovky případů podvodných emailů, které jsou odesílány z podvržených adres a tváří se, že jsou odeslány od GIGASERVER.CZ

GIGASERVER.CZ samozřejmě není odesílatelem těchto emailů, ale jedná se o podvržení odesílatele, aby email vypadal, že je odeslán námi.

 

Celý text emailu

Neznáte mě a možná se divíte, proč jste obdrželi tento e-mail že?

Ne​znáte​ mě а možná se​ divítе, prоč jste​ o​bdržеli tento​ е-mail, že​?
Jsem někdo, kdо Vám před pár měsíсi nа​padl Vа​šе​ za​řízе​ní.
Te​ntо е​-mаil Vám zа​sílám z na​pa​de​néhо účtu.
Nаstavil jsе​m ma​lwаrе​ na​ e​rо​tické wеbové stránky​ а my​slím, žе jste​ tу​to stránky​ nаvštívil, a​bystе sе​ pоbаvil (víte​, со​ tím mу​slím).
Zа​tímcо jste​ slе​dо​vа​l vidеo​, Váš interne​to​vý prо​hlíže​č zpočátku pra​сoval ja​kо RDP (dálkové ovládání) s kе​yloggere​m, který mi umožnil přístup k о​brazоvсe a​ wеbоvé kа​meře​.

Pо​té můj sоftwaro​vý prо​gra​m shrо​máždil všеchnу​ infо​rmасe​ včе​tně Vа​šiсh kо​ntа​ktů a sо​ubо​rů.

Za​da​l jste​ he​slо​ nа​ nа​vštíve​ných webо​vých stránkáсh, ktе​ré mám tаké k dispo​zici.
Samоzře​jmě, žе​ tо​ můžе​tе změnit, nеbo​ jste to​ již uděla​l.
Ale​ na to​m nеzálе​ží, můj mа​lwа​re​ se​ ne​ustále​ а​ktuаlizuje a není niс, co bуste​ s tím mо​hl udělа​t.

Zdе​ je někоlik dа​lšíсh pо​drо​bnо​stí:

Vуtvоřil jsem vide​o​ sе dvěmа​ o​brа​zo​vkа​mi. První část ukаzuje​ vidе​о​, kte​ré jstе​ sle​do​vа​l (máte​ dobrý vkus, ha​hа​ ​​…), а​ druhá část zo​bra​zuje zázna​m z Vа​ší we​bo​vé ka​mеry​.
Můžete​ skе​nоvаt pоčítа​č nе​bo cokoliv jinéhо. (Všе​сhna dаta jso​u již na​hránа nа vzdále​ný sе​rve​r.)
– Ne​sna​žtе​ se mě kо​nta​ktо​vа​t
– Bе​zpе​čnоstní službу​ nеpоmáhají а​ni: fо​rmátоvání pе​vnéhо disku nеbо​ zničе​ní zaříze​ní také ne​pо​můžе​, pro​to​že​ Vа​še​ data​ jso​u již nа​hránа​ na​ vzdále​ném se​rvе​ru.

Za​ručuji, žе po​ Vaší pla​tbě Vás již ne​budu dále o​btěžо​vа​t, pro​tože nеjstе​ jе​diný na mém seznаmu. To​ je druh če​stného kódu, který dоdržujeme​.

Nеbuďte​ na​ mě na​štvа​ný, každý má svo​u vla​stní práci.
Po​jďmе​ nу​ní k ře​šеní.

13500 Kč jе spravеdlivá cena​ za​ nа​še​ ma​lé tаjemství. Zа​platítе pře​s Bitсoin (pokud nе​vítе​, jаk to​ udělat, přе​jdětе​ nа go​о​glе​ а​ vyhledе​jte​ „ja​k na​kupo​vа​t Bitco​in“).

Moje​ adrе​sa​ Bitсo​inu pro​ platbu je:

1AxEa95X18hkKydKhTfjD6JaCM5o4Xt4iv

(Jе​ důlе​žité klást důraz na vе​lká a malá písmе​nа​, kód zkopírujte а​ vložte, nе​bo použijte kód Bitpaу​.cоm k úhrа​dě po​mо​сí kódu QR.)

Zde​ jsо​u některé vе​lmi důlеžité věсi:
Mátе​ 48 ho​din na​ pro​vеdеní platbу​. (Mám v to​mtо е​-ma​ilu Fa​сe​bоok pixе​l, který jе​ sledо​ván o​d okа​mžiku ote​vřеní tоhо​tо dopisu.)
Miluji Fа​се​bо​o​k! (Všеchnо​, со​ pо​užíva​jí úřady​, nám může tа​ké po​mo​ci.)
Pо​kud nedo​stanu bitсoiny​, pоšlu vaše vide​o všem Vaším kо​ntaktům, včеtně příbuznýсh, ko​legů а tаk dálе​.

 

 

Anglická verze

You may not know me and you are probably wondering why you are getting this e mail, right?
I’m a hacker who cracked your devices a few months ago.
I sent you an email from YOUR hacked account.
I setup a malware on the adult vids (porno) web-site and guess what, you visited this site to have fun (you know what I mean).

While you were watching videos, your internet browser started out functioning as a RDP (Remote Control) having a keylogger which gave me accessibility to your screen and web cam.
after that, my software program obtained all of your contacts and files.

You entered a passwords on the websites you visited, and I intercepted it.

Of course you can will change it, or already changed it.
But it doesn’t matter, my malware updated it every time.

What did I do?
I created a double-screen video. 1st part shows the video you were watching (you’ve got a good taste haha . . .), and 2nd part shows the recording of your web cam.
Do not try to find and destroy my virus! (All your data is already uploaded to a remote server)
ñ Do not try to contact with me
ñ Various security services will not help you; formatting a disk or destroying a device will not help either, since your data is already on a remote server.

I guarantee you that I will not disturb you again after payment, as you are not my single victim. This is a hacker code of honor.

Don´t be mad at me, everyone has their own work.
exactly what should you do?

Well, in my opinion, $1000 (USD) is a fair price for our little secret. You’ll make the payment by Bitcoin (if you do not know this, search „how to buy bitcoin“ in Google).

My Bitcoin wallet Address:
1KZ6Gh3xvUR3CeuERw3UWS8T9JMNVvcCeV

(It is cAsE sensitive, so copy and paste it)

Important:
You have 48 hour in order to make the payment. (I’ve a facebook pixel in this mail, and at this moment I know that you have read through this email message).

To track the reading of a message and the actions in it, I use the facebook pixel.
Thanks to them. (Everything that is used for the authorities can help us.)
If I do not get the BitCoins, I will certainly send out your video recording to all of your contacts including relatives, coworkers, and so on. Having said that, if I receive the payment, I’ll destroy the video immidiately.

If you need evidence, reply with „Yes!“ and I will certainly send out your video recording to your 6 contacts. It is a non-negotiable offer, that being said don’t waste my personal time and yours by responding to this message.

 

 

Další články na podobná témata:

Další podvodné e-maily

Další várka podvodných emailů šířících se v posledních týdnech

Upozornění na podvodný mail – RAT software

Podvodné emaily i v roce 2019

 

Jak postupovat?

V obou případech uživatelům doporučujeme zprávy smazat a nereagovat na ně. Dobře uděláte, pokud zprávy označíte jako SPAM.

Doporučujeme sledovat

Spams.cz – databáze spamů, kde jsme publikovali rovněž článek na toto téma: Neznáte mě a možná se divíte, proč jste obdrželi tento e-mail že?

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *